Pelosi ฟาดฟันที่ Wolf Blitzer ของ CNN ในฐานะ GOP ‘ขอโทษ’ ระหว่างการแลกเปลี่ยนทดสอบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้น COV

ทำเนียบขาวรัฐสภาอับจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ COVID แนนซีเปโลซีเร่งจัดการการเจรจาบรรเทาทุกข์ แผง All-Star ของ ‘รายงานพิเศษ’ มีน้ำหนัก

Read More